מדיניות פרטיות וביטולים

כללי:
ברוכים הבאים לאתר shchakim.com.
גולש נכבד, תנאי השימוש ותקנון האתר, כפי שנוסחו להלן, מהווה הסכם מחייב בינך לבין אתר shchakim.com (להלן: "האתר", "") אשר מסדיר ומגדיר את מערכת היחסים המשפטית במסגרת השימוש.

הנך מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש והתקנון כתנאי מוקדם להתקשרות בין אתר shchakim.com לבינך, וזאת לפני הרישום וקבלת שירותיו של האתר. עצם הגלישה באתר, הרשמה, השימוש, ו/או רכישת שירותים באתר, מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים בתנאי השימוש ובתקנון האתר.
במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ותקנון האתר, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר ולא להירשם לקבלת לשירותינו. תנאי השימוש ותקנון האתר נתונים לשינויים על ידי האתר בכל עת, ויכנסו לתוקף עם מתן הודעה מוקדמת.
הכותרות בהסכם זה מובאות לשם נוחות בלבד ואינם משמשים ו/או ישמשו לצורך פרשנותו.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, לצורך נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

מחיר הקורס הדיגיטלי

הקורס הדיגיטלי המוצע לרכישה באתר עולה 3700 ש״ח בתשלום חד פעמי ונותן גישה מלאה לכל החיים.

מדיניות ביטולים ואחריות

לא ניתן לקבל החזר כספי.

אין לנו שום אחריות על השימוש בקורס, הלקוח מחליט מתי וכמה לראות בזמנו.

הגבלת גיל

ניתן לרכוש את הקורס מגיל 16 ומעלה

זכויות יוצרים וקניין רוחני:

זכויות היוצרים והקניין הרוחני, השם, סימני המסחר ועיצוב האתר לרבות התכנים המתפרסמים בו וכל חומר אחר הכלולים בו הינם בבעלות shchakim.com ו/או בבעלותו של צד ג' אלא אם כן צוין אחרת.
אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להשתמש ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לסחור ו/או לשווק ו/או לשנות ו/או לפרסם ו/או להוריד זכויות יוצרים ו/או להוריד זכויות תרגום ו/או לעשות כל פעולה אחרת אשר איננה מותרת עפ"י דין ללא קבלת אישור מפורש בכתב ו/או הסכמה מפורשת בכתב, מראש, מבעלי האתר ו/או מבעלי זכויות היוצרים של תבנית העיצוב ו/או הזכות הנדונה.
השימוש בזכויות התרגום וההסבה לעברית של התבנית המורדת תיעשה בהתאם לתנאי השימוש ותקנון האתר כמפורט בהסכם זה.

השימוש בתכנים הנ"ל ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות הקניין ו/או בזכויות הנלוות, בניגוד להוראות אשר בתנאי השימוש ותקנון זה ו/או בניגוד לכל דין רלבנטי אחר, יאפשר לאתר שחקים, לנקוט כנגד המפר אמצעים משפטיים, חסימת הלקוח משימוש בשירותי האתר ואף העברת פרטיו לצד ג', והכול בהתאם להצהרת הפרטיות המוגדרת בהסכם זה.
במקרה שלתביעה שתוגש כנגד שחקים כתוצאה משימוש בלתי חוקי של הגולש ובניגוד לתנאי השימוש ותקנון האתר, ישא הגולש המפר באחריות המלאה בגין נזקיו של אתר שחקים, לרבות שיפויו כלפי צד ג'.
יודגש, כי זכויות התרגום המורדות במסגרת אתר שחקים מעניק ללקוח רישיון שימוש בתבנית המורדת באתר אחד בלבד ולא לעשות בהם שימוש נוסף בשם מתחם נוסף ו/או לעשות בהם שימוש חוזר ו/או שימוש מסחרי.

לא הולך להיעשות שימוש בנתונים הפרטיים של הלקוחות.

שירותי האתר ותמורה:
הגולש מצהיר, כי בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שנעשה ו/או יעשה בניגוד להוראות הסכם זה, יהא רשאי אתר שחקים לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו עפ"י דין, וכל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
כתוצאה משינויים דינאמיים באתר, יתכנו אי דיוקים ו/או טעויות בתכני האתר. במקרה כזה הנך נדרש ליצור עמנו קשר לבירור סופי של הפרטים המפורטים באתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים, השירותים, תנאי השירות והתשלום.
על אתר שחקים לא תחול כל אחריות לנזקים שייגרמו ללקוח מכל סיבה שהיא, לרבות הנובעים מעיכובים בשליחת המידע ו/או הגעת המידע ו/או הגעת המידע שלא ליעדו ו/או כשל פנימי ואו טעויות הלקוח ו/או שימוש לא נכון בשירותי האתר ו/או שימוש לא חוקי בשירותי האתר ו/או שימוש בזכויות יוצרים בניגוד לדין ו/או תביעות צד ג' בגין הפרות הסעיפים הנ"ל ו/או הפרות תנאי השימוש ותקנון האתר ו/או הפרות תנאי הצהרת הפרטיות.
הלקוח מצהיר, כי הוא מודע, בשל אופייה של רשת האינטרנט, כי שירותים הניתנים באמצעות האינטרנט אינם חפים מתקלות ושיבושים למיניהם, לרבות אי התאמות ו/או שלמות קבצים ו/או זמינות השרתים ו/או מחיקות קבצים, ולפיכך על אתר שחקים לא תחול אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או נזק עקיף ו/או כל סוג נזק אחר הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או בביצועי האתר ו/או ברכישת המוצרים ו/או בעיכובים שנגרמו מכל סיבה שהיא באספקת המוצרים ו/או באי אספקתם של שירותים ו/או שירותים נלווים שניתנו באמצעות האתר ו/או כל שירות אחר שניתנו באמצעות האתר ו/או באמצעות צד ג' אשר מקושרים לאתר.
שיפוי ופיצויים:
הלקוח מתחייב בזה לשפות את אתר שחקים בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר יגרמו לו בשל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שעשה הלקוח בניגוד להסכם זה, וזאת ללא הגבלה בסכום השיפוי.
במידה ואתר שחקים יימצא אחראי כלפי הלקוח בגין שירותיו, הפיצוי המוסכם ללקוח יהא בגובה שלא יעלה על הסכום ששולם עבור השימוש בשירותיו.
הודעות:
כל הודעה ו/או תכתובת הקשורים להסכם זה, לרבות לרכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, יישלחו באמצעות לוח הניהול האישי של הלקוח ו/או באמצעות כתובת האימייל אשר נמסרה בעת ההרשמה.
כתובת זו תשמש גם לצורך מתן שירותים נלווים או לצרכי הליכים משפטיים.
48 שעות לאחר משלוח ההודעה באחת מהדרכים המנויות לעיל, תיחשב כמי שנמסרה לידי הלקוח ותהווה אישור לקבלתה.
שונות:
תנאי השימוש ותקנון האתר ניתנים לשינוי בכל עת ע"י אתר שחקים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
לאתר שחקים לא תהיה כל חבות כלפיך והאתר לא ייחשב כמי שהפר הסכם זה בגין נזק שעלול להיגרם לך כתוצאה ישירה ו/או עקיפה בגלל נסיבות אשר אינן בשליטת האתר, לרבות כוח עליון, הפסקות חשמל, זמינות השרתים ובכל מקרה אחר.
ביהמ"ש המוסמך והדין החל:
על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לביהמ"ש השלום בת"א בלבד.
שירות לקוחות:
בכל שאלה לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר ניתן לפנות אלינו באמצעות האימייל.